Intranet unavailable

We are experiencing technical difficulties with the student and staff intranet. We apologise for the inconvenience.

Access other services

Past exam papers

Some Academic Schools offer access to past exam papers as PDFs.

Please note: to access the past examination papers you will be prompted to log in using your network username and password.

Papers available in Learning Central:

Students of the following Academic Schools can now access specimen papers on Learning Central. They can be found in all relevant modules.

  • Biosciences
  • Optometry and Vision Sciences
  • Pharmacy and Pharmacology

Emergencies and student support

In an emergency:

Dial 999 and notify Security Dial +44 (0)29 2087 4444, if the situation involves: imminent danger, suicidal intention, possessing a weapon, threats of harm, physical injury or crime.

Concerned about yourself or others

Dial +44 (0)29 2087 4966 or email concernedaboutastudent@cardiff.ac.uk if the situation involves: a risk to yourself or others, erratic behaviour, behaviour changes, disengagement, missing persons, infectious diseases or homelessness.

For 24/7 support from NHS Direct Wales, dial +44 (0)845 46 47 or visit NHS Direct Wales.

Disclose an experience of violence or abuse

Dial +44 (0)29 2087 4844 or emaildisclosureresponseteam@cardiff.ac.uk if the situation involves: sexual assault, rape, domestic violence, stalking, harassment or hate crime.

IT help and support

Call 02922 511111 for IT help and support, 24 hours a day, seven days a week.

Visit Desktop Mentor for support with a range of digital tools.

Library support/Chat

Chat to a member of library staff using the Ask a Librarian online live chat service.

System status

View live status info Contact IT support

Nid yw'r fewnrwyd ar gael

Mae problemau technegol gyda mewnrwyd y staff a mewnrwyd y myfyrwyr. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Defnyddio gwasanaethau eraill

Cyn-bapurau arholiad

Mae rhai Ysgolion Academaidd yn gallu cynnig cyn-bapurau arholiad fel dogfennau PDF.

Sylwer: i gael gafael ar gyn-bapurau arholiad cewch eich annog i fewngofnodi drwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfer y rhwydwaith.

Papurau sydd ar gael ar Dysgu Canolog:

Bellach, gall myfyrwyr yr Ysgolion Academaidd canlynol gael papurau sampl ar Dysgu Canolog. Mae modd dod o hyd iddynt ym mhob modiwl perthnasol.

  • Biowyddorau
  • Optometreg a Gwyddorau’r Golwg
  • Fferylliaeth a Ffarmacoleg

Argyfyngau a chymorth i fyfyrwyr

Mewn argyfwng:

Deialwch 999 a rhoi gwybod i’r Gwasanaerth Diogelwch. Deialwch +44 (0)29 2087 4444, os bydd y sefyllfa’n ymwneud â’r canlynol: perygl uniongyrchol, bwriad i gyflawni hunanladdiad, cario arf, bygwth niwed, anaf corfforol neu drosedd.

Os ydych chi’n pryderu amdanoch eich hun neu eraill

Deialwch +44 (0)29 2087 4966 neu e-bostiwch concernedaboutastudent@caerdydd.ac.uk os bydd y sefyllfa’n ymwneud â’r canlynol: perygl i chi eich hun neu i eraill, ymddygiad afreolaidd, newidiadau ymddygiad, ymddieithrio, personau ar goll, clefydau heintus neu ddigartrefedd.

I gael cefnogaeth 24/7 gan Galw Iechyd Cymru, deialwch+44 (0)845 46 47 neu ewch i Galw Iechyd Cymru.

Datgelu profiad o drais neu gam-drin

Deialwch +44 (0)29 2087 4844 or e-bosiwchdisclosureresponseteam@caerdydd.ac.uk os bydd y sefyllfa’n ymwneud â’r canlynol: ymosodiad rhywiol, treisio, trais domestig, stelcian, aflonyddu neu drosedd atgasedd.

Cymorth a chefnogaeth TG

Ffoniwch 02922 511111 ar gyfer cymorth a chefnogaeth TG, 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

Ymwelwch â Desktop Mentor i gael cymorth gydag amrywiaeth o offer digidol.

Cymorth Llyfrgell

Sgwrsiwch ag aelod o staff y llyfrgell gan ddefnyddio’r gwasanaeth sgwrsio ar-lein Holi Llyfrgellydd yn Fyw.

Statws y system

Gweld gwybodaeth statws byw Cysylltu gyda'r Tim Technoleg Gwybodaeth